Een uitleg van het woord Tawheed

Een uitleg van het Woord van Tawheed

Een uitleg van het Woord van Tawheed

 

Sheikh ul-Islaam Muhammed ibn Abdul-Wahhab rahimahullah

Bron: Majmu’ at-Tawheed

Vertaald door Oum Osama

 

  

Alle Lof is aan Allah, Moge Zijn vrede en Zijn zegeningen met zijn Profeet zijn.

Sheikh Muhammed ibn Abdul-Wahhab werd gevraagd over de betekenis van ‘La ilaha ila Allah’ en hij antwoordde als volgt:

  

Onderscheid tussen Imaan en Kufr

 

Weet, moge Allah genade met u hebben, dat deze verklaring het onderscheid is tussen kufr en islam. Het is de verklaring van taqwa en de stevigiste handvat zoals door Ibrahim ‘aleihi salaam werd verklaard:

  

Een blijvend woord

“En hij maakte het (la ilaha ila Allah) een blijvend Woord voor zijn nakomelingen, opdat zij terug mogen keren.”

 

[Surat az-Zukhruf; 28]

 

 

  

De betekenis en erkenning is vereist, niet slechts de uitspraak ervan

 

Wat hier wordt bedoeld is niet slechts het uitspreken ervan met de tong terwijl men onwetend is over de betekenis. Want waarlijk de hypocrieten zeggen ‘la Ilaha ila Allah’, bidden en betalen aalmoezen, maar zullen zich, onder de ongelovigen, in de laagste gedeelte van de Hel bevinden. Echter wat de bedoeling is, is dat je de verklaring uitspreekt, het tegelijkertijd te erkennen in je hart en ervan te houden en van zijn mensen (de moslims) en het haten en vijandschap hebben tegen datgene of diegene die het tegenstreven. Zoals de Profeet salla Allahu ‘aleihi wa salam heeft gezegd:

“Wie oprecht La ilaha ila Allah’ zegt…”, in een andere overlevering: “…oprecht vanuit zijn hart…”, in een andere overlevering: “..waarachtig vanuit zijn hart…” en in een andere hadieth: “Degene die La ilaha ila Allah zegt en ongelovig is in alles dat naast Allah wordt aanbeden..” en zo zijn er meerdere ahadieth die aangeven dat de meeste mensen onwetend zijn over deze getuigenis.

  

Verwerping en aanname

 

Dus weet dat deze verklaring bestaat uit een verwerping en een aanname. Verwerping van aanbidding aan een ander dan Allah die onderdeel is van zijn schepping, zelfs als het gaat om (het aanbidden van) Muhammed salla Allahu ‘aleihi wa salam en Jibriel ‘aleihi salam en meer zoals de Awliyaa en de vromen.

Dus wanneer je dit hebt begrepen, besef dan dat de Uluhiyyah (aanbidding), die Allah voor zichzelf heeft bevestigd en verworpen heeft voor Muhammed salla Allahu ‘aleihi wa salam en Jibriel ‘aleihi salam, zo ver reikt dat zij niet eens het gewicht van een atoom ervan in deelnemen.

  

Wat is Uluhiyyah?

 

Weet dat Uluhiyyah datgene is wat de mensen van onze tijd (de periode waarin de sheikh leefde) hebben benoemd tot het ‘geheim’ en ‘wilaayah’ (loyaliteit) en de betekenis van ilah is bij hen de ‘wali’, die volgens hen het geheim (van het ongeziene) kent. Hij is degene die zij al-faqir, sheikh, sayyid, etc noemen. Dat is omdat zij geloven dat Allah tevreden is wanneer sommigen van zijn schepsels een status verkrijgen waarbij iemand zich naar hen keert met hoop, het zoeken van hulp en door hen bemiddelaars te maken tussen henzelf en Allah. Dus de mushrikien van onze tijd beweren dat deze ‘heiligen’ hun tussenpersonen zijn en zij noemen hen ‘al-awaloen al-aalihah’ (de eerste der goden) omdat volgens hen een tussenpersoon een ‘ilaah’ (god) is.

  

Verwerping van tussenpersonen

 

Echter wanneer iemand ‘la ilaha ila Allah’ zegt, dan ontkent dit hun tussenpersonen en om volledig begrip hierover te hebben, moet je de volgende twee zaken kennen:

Bevestiging van Rububiyyah is niet voldoende

Het eerste:

“Zeg: ‘Wie voorziet u vanuit de hemel en de aarde? Of wie is het die macht heeft over de oren en de ogen? En wie brengt de levenden uit de doden en de doden uit de levenden voort? En wie bestuurt het al?’ Zij zullen zeggen: ‘Allah’. Zeg: ‘Zullen jullie dan niet bang zijn voor Allah’s bestraffing?’

 

[Surat Yunus; 31]

 

 

Dit is een groot en belangrijk principe aangezien de kuffar dit bevestigden en al het bovenstaande accepteerden, maar het maakte hun bloed en hun bezit niet onwettig. Zij gaven ook aalmoezen en verlieten de verboden zaken uit vrees voor Allah (Hij die vrij is van onvolkomenheden, de Meest Verhevene), maar..

De oorzaak en reden van hun ongeloof

Het tweede is:

 

De shirk van de heidenen

 

Wat hierop volgt is te weten dat de mushrikien die de Boodschapper van Allah salla Allahu ‘aleihi wa salam bevocht, gewoon waren om de rechtschapenen aan te roepen zoals de engelen, ‘Isaa ‘aleihi salaam, ‘Uzair en andere awliyaa. Dit was de reden van hun ongeloof, ondanks hun erkenning van het feit dat Allah de Schepper, Instandhouder en Ontbinder van alles is.

De aard van Shirk en Kufr

 

Als jij dit weet, dan zul je de betekenis van la ilaha ila Allah begrijpen en zul je begrijpen dat degene die een profeet of engel aanroept of die zijn vertrouwen in hen stelt, of hun hulp zoekt, de islam heeft verlaten. Dit is de kufr waarvoor de Profeet salla Allahu ‘aleihi wa salam de kuffar bevocht.

 

Antwoord geven op de Mushrikien

 

Dus als een van de mushrikien zegt: ‘Wij weten dat Allah de Schepper, Instandhouder, Ontbinder is, maar deze rechtschapen mensen kunnen dicht bij Allah zijn, dus verrichten wij smeekbedes, beloftes, zoeken wij hulp en toenadering tot hen, want we hebben hen nodig voor invloed en bemiddeling. Daarentegen geloven wij dat Allah de Schepper en de Ontbinder is.’ Zeg dan tegen hen: ‘Deze gezegde van jou is de madhab (weg) van Abu Jahl en zijn soorten, aangezien zij ‘Isa aleihi salam, ‘Uzair, de engelen en de awliyaa aanriepen met dezelfde intentie. Zoals Hij, de Meest Verhevene, zei (vertaling van de betekenis):

“Waarlijk, de religie is voor Allah alleen. En zij die awliyaa (beschermers en helpers) naast Hem nemen zeggen: ‘Wij aanbidden hen alleen zodat zij ons dichter bij Allah brengen.’ Waarlijk, Allah zal oordelen onder hen betreffende datgene waarin zij verschillen. Voorwaar, Allah leidt degene die een leugenaar en ongelovige is niet.”

 

[Surat az-Zumar; 3]

 

 

“En zij aanbidden naast Allah datgene dat hen niet schaadt noch baat en zij zeggen: ‘Dit zijn onze bemiddelaars bij Allah’. Zeg: “Wilt gij Allah over iets, dat Hij in de hemelen of op aarde nog niet zou kennen, inlichten?” Heilig is Hij en hoog verheven boven al hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.

 

[Surat Yunus; 18]

 

 

Meer over de aard van Kufr en Shirk

Dus als je dit volledig in acht neemt en erkent dat de Kuffar tawheed ar-rububiyyah voor Allah alleen bevestigden, terwijl zij ‘Isa ‘aleihi salaam, de engelen en de awliyaa aanriepen voor toenadering en bemiddeling bij Allah en dat zij, met name de christenen, onder hen mensen hebben die nacht en dag daden van aanbidding verrichten, zich afzonderen van de wereld, al hun wereldse bezittingen als aalmoes weggeven terwijl zij in hun kloosters in afzondering leven van hun mensen en dat zij desondanks toch ongelovigen zijn en vijanden van Allah die zich eeuwig in de hel zullen bevinden vanwege hun geloof in ‘Isa ‘aleihi salaam en andere awliyaa. Hen die zij aanroepen, om in hun namen te offeren en geloftes aan afleggen.

 

De afdwaling van de ware islam

 

Dus als jij dit begrijpt dan wordt de beschrijving van de Islam en de boodschap van de Profeet salla Allahu ‘aleihi wa salam duidelijk voor je. Je zult dan realiseren dat veel mensen er ver van zijn afgedwaald. En je zult zijn (salla Allahu ‘aleihi wa salam) uitspraak ‘Isam is als iets vreemds begonnen en het zal weer vreemd worden zoals het begon’, duidelijk begrijpen.

Dus bij Allah, O mijn broeders, houdt jullie vast aan het fundament van jullie deen, het eerste ervan en het laatste ervan en zijn hoofd: ‘de verklaring dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah’.

 

De voorwaarden van de Kalimah

 

Ken zijn betekenis, houdt van zijn mensen en maak hen jouw broeders, zelfs al zijn zij ver weg. En heb ongeloof in de tawagheet, heb vijandschap tegenover hen en haat degenen die van hen houden, die voor hen argumenteren, die niet ongelovig in hun zijn of hen die zeggen ‘Ik heb niets tegen hen’ of zeggen ‘Allah heeft mij niet verantwoordelijk gemaakt voor hen’. Dan waarlijk, hebben zij een leugen verzonnen over Allah, aangezien Allah hen verantwoordelijk heeft gemaakt en hen heeft verplicht om ongelovig te zijn in de tawagheet (meervoud van taghut) en om hunzelf van hen te dissociëren, zelfs al zijn zij hun broeders of hun kinderen. Dus bij Allah, houdt jullie hieraan vast opdat jullie jullie Heer zullen ontmoeten zonder dat jullie iets met Hem hebben vereenzelvigt.

O Allah, laat ons sterven als Moslims en breng ons samen met de rechtschapenen.

 

De ernst van de Kufr van de Mushrikien van deze tijd

 

En wij eindigen onze uiteenzetting met een vers die genoemd is door Allah in Zijn Boek, die jullie zal verduidelijken dat de kufr van de mushrikien van onze tijd ernstiger is dan die van degenen die de Profeet salla Allahu ‘aleihi wa salam bevocht. Allah, de Meest Verhevene, zei (vertaling van de betekenis):

“En wanneer u een ongeluk treft op de zee, dan verdwijnen voor u degenen die u naast Hem aanroept, behalve Hij (Allah alleen). Maar wanneer Hij u veilig aan land brengt, keert u zich (van Hem) af. En de mens is zeer ondankbaar.”

 

[Surat al-Israa; 67]

 

 

Dus jullie hebben gehoord dat Allah (Hij die vrij is van onvolkomenheden, de Meest Verhevene) heeft vermeld dat wanneer de Kuffar in nood verkeerden, zij hun leiders en geleerden verlieten en geen hulp zochten door middel van hen. Zij toonden daarentegen zuiverheid naar Allah alleen zonder dat zij iets met Hem vereenzelvigden en zij zochten Hulp bij Hem alleen. Maar wanneer redding en gemak kwam, dan zouden zij weer shirk verrichten.

Je kunt zien dat wanneer de mushrikien van onze tijd, waaronder sommigen die beweren mensen van kenns te zijn, die zuhd bezitten en hard werken, in noodsituaties hulp beginnen te zoeken bij anderen dan Allah, zoals bij Maruf of Abdul-Qaadir Jilaani of hen die groter zijn dan hen zoals, Zayd ibn al-Khattab en az-Zubair. Of zelfs hen die nog groter zijn dan hen, zoals de Boodschapper van Allah salla Allahu ‘aleihi wa salam, wallahu musta’aan. En wat nog ernstiger en vernietigender is, is het feit dat zij hulp zoeken bij de tawagheet, de ongelovigen en de afvalligen zoals Shamsaan, Idrees (oa al-Ashqar genoemd), Yusuf en hun gelijken.

En Allah (Hij die vrij is van alle onvolkomenheden, de Meest Verhevene) weet het het best. En alle lof is aan Hem in het begin en het einde en moge de vrede en de zegeningen van Allah zijn met de beste van de schepselen, Muhammed, zijn familie en zijn metgezellen.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: