Allaah heeft alle wegen (naar Shirk) afgesloten, waar de Mushrikeen aan gehecht zijn…

 

Allaah heeft alle wegen (naar Shirk) afgesloten, waar de Mushrikeen aan gehecht zijn…

 

Door Imaam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah, rahimahu Allaah

Bron: Madaarij As-Saalikeen 1/351 

 

 

“En Allaah, de Allerhoogste, heeft alle wegen en paden, waar de Mushrikeen aan gehecht zijn (in de rechtvaardiging van hun Shirk), in hun totaliteit volledig afgesloten en degene die dit overpeinst, zal weten dat iedereen die een beschermer (Walee) naast Allaah neemt, of een bemiddelaar (Shafee’), hij is:  

“…als de gelijkenis van de spin die een huis maakt (voor zichzelf): en het kwetsbaarste (zwakste) der huizen is zeker het huis van de spin.”

 

[Suurat Al-‘Ankabuut; 41]

 

Dus Allaah, de Allerhoogste, zegt:

 “Zeg: “Roep degenen aan waarvan u beweert dat zij Goden zijn buiten Allah. Zij hebben zelfs geen macht over het gewicht van een atoom in de hemelen of op aarde noch hebben zij enig aandeel aan beiden, noch heeft Hij een enkele helper onder hen. Geen voorspraak geldt bij Hem, behalve voor degenen aan wie Hij het toestaat.”

 

[Suurat Saba; 22-23]

 

Zodoende neemt de Mushrik iets als zijn onderwerp van aanbidding vanwege hetgeen hij gelooft; dat hij door middel daarvan enig voordeel zal verkrijgen. En voordeel kan niet verkregen worden, behalve van iemand die één of meer van deze vier karaktereigenschappen bezit:

 

  1. 1.      Hij is ofwel een bezitter (maalik) van wat het ook is dat zijn aanbidder van hem wenst te verkrijgen

 

  1. 2.      Dus als hij geen bezitter is, dan is hij een deelgenoot (shareek) van de bezitter (in hetgeen hij bezit)

 

  1. 3.      En als hij geen deelgenoot van hem is (in hetgeen hij bezit), dan is hij een helper (mu’een) en een hulp (dhaheer) voor hem

 

  1. 4.      En als hij hulp noch helper is, dan is hij iemand die bij hem (de bezitter) bemiddelt

 

Dus Hij, de Geweldigste, heeft al deze vier niveaus teniet gedaan, op opeenvolgende wijze, bewegend van degene die het hoogste is, naar degene die minder (dan dat) is. Dus Hij deed de heerschappij (Al-Mulk), en het deelgenootschap (Ash-Shareekah) en het helpen en assisteren (Al-I’aanah Wal-Mudhaaharah) en de bemiddeling (Ash-Shafaa’ah) teniet, waarvan de Mushrik denkt dat het zo is (maar in werkelijkheid is het Shirk). En vervolgens bevestigde Hij de (ware, bevestigde) bemiddeling waar de Mushrik geen deel aan heeft en dit is de bemiddeling die plaatsvindt met Zijn Verlof.

 

Dus voldoende is dit Vers als een licht en bewijs en verlossing en zuiverheid in Tawheed en het afsnijden van de fundamenten van Shirk en zijn onderliggende wortels, voor degene die het begrijpt. En de Quraan staat bol van hetgeen soortgelijk en gelijk hieraan (het Vers) is. De meeste mensen bevatten en beseffen niet dat de huidige werkelijkheid daarin toetreedt en daarin is inbegrepen (dus; wat voorkomt in de Quraan met betrekking tot de verklaring van Shirk). En dus denken zij dat het alleen een bepaalde soort is en dat deze alleen gevonden kan worden bij een bepaald volk dat al is uitgestorven en die niet werden gevolgd door degenen die (hun manieren) van hen geërfd hebben. En dit (deze gedachte) is wat tussen het hart en het begrip van de Quraan in komt te staan.

 

En bij Allaah!, zelfs als zij waren uitgestorven, dan hebben degenen die precies aan hen gelijk zijn (hun manieren) van hen geërfd, of degenen die kwaadaardiger zijn dan zij, of die minder kwaadaardig zijn dan zij. En de Quraan is op deze (mensen) van toepassing, precies zoals het op hen van toepassing was. De zaak is echter zoals ‘Umar Ibn Al-Khattaab, radiya Allaahu ‘anhu, heeft gezegd:

 

“Waarlijk!, de handvatten van de Islaam zullen één voor één worden verwijderd, totdat een persoon wordt grootgebracht binnen de Islaam, terwijl hij niet eens weet wat Jaahiliyyah is.”

 

En dit komt doordat, als hij Al-Jaahiliyyah en Ash-Shirk niet kent, en wat de Quraan heeft afgekeurd en verworpen, hij daarin zal vallen en het zal bevestigen en er naartoe zal oproepen en het als juist en goed zal zien, terwijl hij niet eens beseft dat dit hetgeen is waar de mensen van Al-Jaahiliyyah zich op bevonden, of wat daaraan gelijk is, of wat kwaadaardiger is dan dat, of minder kwaadaardig.

 

Dus als een resultaat hiervan zullen de handgrepen van de Islaam uit zijn hart verwijderd worden en zodoende zal hetgeen Ma’ruuf is, veranderen in Munkar en Munkar in Al-Ma’ruuf en Bid’ah in Sunnah en Sunnah in Bid’ah. En een man zal tot ongelovige verklaard worden, enkel vanwege (zijn correcte en sterke) Imaane en (zijn) zuiverheid in Tawheed en hij zal tot innovator verklaard worden vanwege zijn zuiverheid in het volgen en imiteren van de Boodschapper, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, en zijn afscheiding van de Mensen der Verlangens en Innovatie. En wie ook Baseerah (inzicht) bezit, en een levend hart, zal dit duidelijk en helder zien en bij Allaah zoeken wij alle Hulp.”      

 

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: