De vier principes die de Religie van de Moslims Onderscheidt van de Religie van de Seculieren.

De vier principes die de Religie van de Moslims Onderscheidt van de Religie van de Seculieren.

door Shaykh Ali al Khudayr, fakka Allahu asrah

In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle


Lof aan Allah, de Heer der Werelden. En moge de vrede en gebeden zijn met de Nobelste Profeet en Boodschapper, onze Profeet Muhammad, zijn familie en al zijn Metgezellen.

Verdergaand,

Dit is een korte verhandeling over een aantal principes waarmee de moslim een onderscheid kan maken tussen deze grootse religie – de Islaam- en de nieuwe vorm van Jahiliyyah – de moderne Shirk – die ‘secularisme’ wordt genoemd. Zo zullen de Moslims deze afkeuren en zich van haar en diens aanhangers – de secularisten – afkeren.

Dit is ook geschreven zodat de Moslims hen zullen verwerpen, haten, verafschuwen, vijandig tegen hen zijn en hen zullen bestrijden; of zij nu academici, onderwijzers, politici, heersers, rijken, vertegenwoordigers, theorieën, regeringen of organisaties zijn.

Deze vier principes zijn:

1. De mushrikeen naar wie de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, werd gezonden geloofden ook dat niemand anders de Rubuubiyyah (de Heerschappij) bezit dan Allah, Subhaanahu wa Ta’ala.

Allah Subhaanahu wa Ta’ala, zegt:

Zeg: “Wie voorziet u van voedsel van de hemel en de aarde? Of wie is het, die macht heeft over de oren en de ogen? En wie brengt de levenden uit de doden en de doden uit de levenden voort? En wie bestuurt het al?” Zij zullen zeggen: “Allah.” Zeg: “Wilt gij dan niet Zijn bescherming zoeken?”

[Surrat Yuunus; 31]

En Hij, Subhaanahu wa Ta’ala, zegt:

Zeg: “Wie behoort de aarde toe en al hetgeen daarop is, als gij het weet?” Zij zullen zeggen: “Aan Allah.” Zeg: “Wilt gij er dan geen lering uit trekken?” Zeg: “Wie is de Heer der zeven hemelen en de Heer van de Grote Troon?” Zij zullen zeggen: “Allah.” Zeg: “Wilt gij Hem dan niet tot uw Beschermer nemen?” Zeg: “Wie is het in Wiens hand de heerschappij over alle dingen is – en Die beschermt doch tegen Wie er geen bescherming is, – als gij het weet?” Zij zullen antwoorden: “Dit behoort aan Allah.” Zeg: “Waarom wordt gij dan misleid?”

[Surrat Al-Mu’minuun; 84-89]

Allah, Subhaanahu wa Ta’ala zegt ook:

En de meesten hunner geloven niet in Allah, zonder deelgenoten aan Hem toe te schrijven.

[Surrat Yuusuf; 106]


Ondanks dat ze geloofden dat niemand anders de Rubuubiyyah bezit dan Allah alleen deed dit hun niet de Islaam binnengaan. De Boodschapper van Allah, salla Allahu ‘alayhi wa sallam, vocht tegen hen en deed takfeer op hen. De seculieren, zonder de extremisten (atheïsten) mee te rekenen, geloven ook in de Ruboobiyah van Allah. Zij verrichten zelfs sommige religieuze rituelen, desondanks zijn zij geen Moslims. Wat betreft de extremisten (atheïsten) zij zijn nog erger omdat zij zeggen: ’Niemand is het waard om aanbeden te worden”, “er is geen god” en “het leven is (slechts) materie.”

2. De Boodschapper van Allah, salla Allahu ‘alayhi wa sallam, werd gezonden naar een volk dat verschillende wetten en regelgevingen had waarmee zijn onder elkaar oordeelden bij geschillen en andere gelegenheden. Zij hadden ook Jaahilliyah gebruiken die zij volgden. Echter zij accepteerden het gebod van Allah niet noch Zijn Leiding.  Dus de Boodschapper van Allah, salla Allahu ‘alayhi wa sallam, verwierp hen en vocht tegen hen. Hij beschouwde hen niet als Moslims. Onder hun wetgeving valt datgene wat in het Gezegde van Allah gelezen kan worden.

“En eet niet van hetgeen, waarover de naam van Allah niet is uitgesproken, want dat is zeker ongehoorzaamheid. En de bozen sporen hun vrienden aan opdat zij met u mogen redetwisten. Als gij hen gehoorzaamt zult gij inderdaad afgodendienaren zijn.”

[Surrat Al-An’aam; 121]

Allah subhaanahu wa Ta’ala zegt ook over Quraysh en degenen die hen volgden.

“Hebben zij (afgodendienaren) dan medegoden, die hun een godsdienst hebben voorgeschreven welke Allah verboden heeft? Ware Ons gebod voor het laatste gericht niet uitgevaardigd,dan zou de zaak onder hen geoordeeld zijn geweest. Want de onrechtvaardigen zullen zeker een pijnlijke straf ontvangen.”

[Surrat As-Shuura; 21]


De seculieren hebben ook mensgemaakte wetten, wetgevingen en rechtbanken ( nationaal en internationaal) die zij gebruiken om mee recht te spreken. Zij hebben ook Jahiliyyah gebruiken die zij ‘beschaving’, ‘verlichting’ en ‘vooruitgang’ noemen. Zij hebben echter de geboden van Allah niet aanvaard, noch Zijn leiding. Er blijft daarom geen andere manier over dan om takfeer op hen te doen en hen te verwerpen.

3. De Boodschapper van Allah, salla Allahu ‘alayhi wa sallam, werd gezonden naar een volk dat de religie lager achtte dan deze werkelijk is. Een voorbeeld; – zij aanbaden Allah alleen in tijden van moeilijkheden, wanneer het echter goed ging begingen zij Shirk.

Allah, Subhaanahu wa Ta’ala informeert ons over hen en zegt:

En wanneer zij aan boord van een schip gaan, roepen zij Allah aan, oprecht zijnde in gehoorzaamheid aan Hem. Maar wanneer Hij hen veilig aan wal brengt, zie, zij schrijven deelgenoten aan Hem toe.

[Surrat Al-‘Ankabuut; 65]

Ook offerden zij zaken op aan Allah en daarnaast aan afgoden.

Allah, Subhaanahu wa Ta’ala, zegt:

Alleen degenen die luisteren, kunnen aannemen. De doden zal Allah opwekken en dan zullen zij tot Hem worden teruggebracht.

[Surrat Al-An’aam; 36]

Wat betreft de seculieren zij bidden tot Allah in de moskee tijdens de ramadan, bij bruiloften, scheidingen of andere bijzondere aangelegenheden.  Daarnaast wenden zij zich tot hun eigen wetgeving en hun dwalende gebruiken.

4. De Boodschapper van Allah, salla Allahu ‘alayhi wa sallam, werd gezonden naar de mushrikeen terwijl zij vele verschillende zaken aanbaden. Er waren mushrikeen die beelden en afgoden aanbaden. Er waren ook mushrikeen die engelen en Jins aanbaden en er waren er die sterren en vuur aanbaden. Er waren er die ‘Isa Ibnu Maryam, ‘alayhi salaam, aanbaden en andere Profeten en rechtvaardige mensen. De Boodschapper maakte echter geen onderscheid tussen hen. Zij werden daarentegen tot ongelovigen verklaard en er werd tegen hen gevochten.

De seculieren zijn gelijk aan hen. Ook zij hebben vele zaken die zij aanbidden en zij vormen partijen die zichzelf benoemen met de Namen van de Schepper. Onder hen zijn degenen die de Amerikanen aanbidden, er zijn onder hen ook degenen die de Europeanen aanbidden. Er zijn onder hen die de Russen aanbidden en er zijn ook degenen die de ‘New World Order’ aanbidden. Er zijn onder hen ook degenen die de heersers en diens theorieën aanbidden. En er zijn onder hen degenen die door vaderlandsliefde, nationalisme en ras aanbidden. Er zijn onder hen ook degenen die hun leider aanbidden.

Er is geen verschil tussen hen in ongeloof of afvalligheid met de Arabieren uit de Jahiliyyah….

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: