De Zeven Voorwaarden van Laa Ilaaha Illa Allaah

De Voorwaarden van Tawheed:

De Zeven Voorwaarden van Laa Ilaaha Illa Allaah

Uit het boek “Miraatul Anbiyaa”;

Erfenis der Profeten verzameld door Abu ‘Umar

Vertaald door een dienares van Allah ‘Azza wa Jal
  

Een voorwaarde is een noodzakelijke vereiste voor iets om te zijn of om te gebeuren. De voorwaarden van Tawheed zijn van groot belang, het is verplicht voor elke Moslim om ze te weten en ze toe te passen in zijn dagelijkse leven. Dit, omdat wanneer een persoon één van de voorwaarden breekt, zijn Islam wordt vernietigd. Als we bijvoorbeeld bij het gebed één van de voorwaarden breken, zoals bidden in een andere richting dan van de Qiblah, of dat niet de hele ‘awrah bedekt is, dan is het hele gebed ongeldig.

 

Er zijn zeven voorwaarden voor Tawheed:

[1] De eerste voorwaarde is Al-i’lm [kennis].

Het is een verplichting voor een ieder die de Shahaadah uitspreekt, dat diegene weet wat het betekent. Allah Subhaanahu wa Ta’ala zegt in de Quraan:

“Weet, dat er geen god is dan Allaah.”

[Muhammad, 19]
 

Als iemand dus negeert dat Allah ‘Azza wa Jal de Enige is Die het waard is aanbeden te worden, dan is zijn Islaam tenietgedaan. Om deze reden is kennis een fundamentele voorwaarde voor de acceptatie van iemand’s Islaam. 

‘Uthmaan [radia Allaahu ‘anhu] heeft overgeleverd dat de Profeet [salla Allahu ‘alayhi wa sallam] heeft gezegd:

“ Degene die sterft en weet ‘Laa ilaaha illa Allaah’; dat er niets het waard is aanbeden te worden behalve Allah, zal het Paradijs binnentreden.”

[overgeleverd door Muslim]

‘Abd Ar-Rahmaan Bin Hassan Aal Ash-Shaykh (moge Allah Subhaanahu wa Ta’ala hem genadig zijn) zei:

“De geleerden van Ahl As-Sunnah Wal Jamaa’ah zijn het overeen gekomen toen zij discussieerden over de betekenis van ‘Laa ilaaha ila Allaah’ en wat de voorwaarden ervan zijn, dat kennis met absoluut geloof verplicht gesteld zijn door Allah ‘Azza wa Jal voor iedereen, en dat dit hetgeen is wat de Shahaadah bekrachtigd of ontkrachtigd.”

Al-Wazir [Abu l-Muthafar] vermeldt in zijn boek Al-Ifsaah: “Het getuigen dat er geen god is behalve Allaah Subhaanahu wa Ta’ala vereist dat degene die deze getuigenis aflegt, ook de volledige betekenis ervan moet kennen.” Zoals de Almachtige zegt:

“Weet, dat er geen god is dan Allaah.”

[Muhammad, 19]

Abu l-Muthafar vermeldt ook dat deze verklaring van geloof (Laa ilaaha illa Allaah) de verwerping van de Taghut en het geloof in Allah Subhaanahu wa Ta’ala omvat. Als iemand dus alle ilaah’s [afgoden, godheden enzovoorts] verwerpt behalve Allah (Subhaanahu wa Ta’ala) alleen, en dan bevestigt dat aanbidding alleen gericht moet zijn niets of niemand dan Allah (Subhaanahu wa Ta’ala), dan heeft deze persoon de Taghut verworpen en gelooft hij in Allah (Subhaanahu wa Ta’ala) Alleen.

‘Abd-Allah Bin ‘Abd Ar-Rahmaan Aba Bittien (Moge Allah Subhaanahu wa Ta’ala hem genadig zijn) heeft gezegd:

Allah ‘Azza wa Jal zegt:

“Dit is een verkondiging voor de mensen, opdat zij daardoor gewaarschuwd zullen worden, en opdat zij weten dat Hij de Enige god is en opdat de bezitters van verstand de vermaningen ter harte zullen nemen.”

[Ibraheem, 52]

Het is erg belangrijk te vermelden dat Allah (Subhaanahu wa Ta’ala) niet zei:” Opdat zij zeggen dat Hij Eén is”, Hij zei: “Opdat zij weten dat Hij Eén is.”

Allah ‘Azza wa Jal zegt ook:

“Behalve wie van de Waarheid getuigen terwijl zij kennis hebben.”

[Az-Zukhruuf, 86]

Dit is om te zeggen dat zij moeten weten in hun harten waar zij getuigenis over afleggen met hun tongen. De Boodschapper van Allah (salla Allahu ‘alayhi wa sallam)  heeft gezegd:

“Degene die sterft met de kennis dat niets het waard is aanbeden te worden behalve Allah, zal het Paradijs binnentreden.”

[Muslim]

De geleerden verwijzen naar de genoemde Aayah en andere, als bewijs dat de eerste verplichting van een persoon het kennen van Allah ‘Azza wa Jal  is. Deze Aayah bewijst dat de belangrijkste verplichting kennis hebben van ‘laa ilaaha illa Allaah’ is, en dat de grootste vorm van onwetendheid het niet kennen van de betekenis van ‘laa ilaaha illa Allaah’. Opmerkelijk genoeg zijn er nog steeds mensen die, als zij iemand horen praten over de betekenis van ‘laa ilaaha ila Allaah’ als verwerping en bevestiging, zij het daar niet mee eens zijn omdat zij denken dat het niet hun taak is om over mensen te oordelen.

Wij antwoorden hen door te zeggen dat iedereen verplicht is om Tawheed te leren, de reden waarom Allah ‘Azza wa Jal de Jinn en de mens geschapen heeft, en al Zijn Profeten en Boodschappers hiernaar hebben uitgenodigd. Je bent verplicht te weten wat het tegenovergestelde is van Tawheed, namelijk Shirk, en dat Allah ‘Azza wa Jal  dit niet vergeeft, noch excuseert uit onwetendheid, en het is ook verboden om blindelings iets te volgen, omdat dit de hoeksteen en de wortel is van iemand’s Islam. Dus iedereen die niet het slechte verbied en het goede beveelt is zeker ver afgedwaald, vooral omdat Tawheed het grootste goede is en het slechtste kwaad is Shirk.

‘Abd all-Lateef Bin ‘Abd ar-Rahmaan Bin Hassan Aal Ash-Shaykh (Moge Allah Subhaanahu wa Ta’ala hem genadig zijn) heeft gezegd:

Muhammad Bin ‘Abd al-Wahhaab (moge Allah Subhaanahu wa Ta’ala hem genadig zijn) zei:

“Eenieder die de Shahaadah uitspreekt zonder de betekenis te kennen en zonder dat diegene zich overeenkomstig gedraagt of leeft, is geen Moslim. In feite zou het zelfs tegen hem gebruikt worden, anders dan Al-Karaamiyah die beweren dat imaan is volbracht door alleen maar kennis of Al-Jahriyyah die beweren dat imaan is behaald simpelweg door te geloven.”

Allah ‘Azza wa Jal  heeft de Munaafiqeen leugenaars genoemd nadat zij een valse getuigenis hadden afgelegd dat zij Moslims waren. Zij hadden mondeling de Islaam geaccepteerd, maar Allah (Subhaanahu wa Ta’ala) ontmaskert hen als leugenaars toen Hij zei:

“Wanneer de huichelaars tot jou komen dan zeggen zij: “Wij getuigen dat jij zeker de Boodschapper van Allaah bent.” En Allaah weet dat jij zeker zijn boodschapper bent en Allaah getuigt dat de huichelaars zeker leugenaars zijn.”

[Al-Munaafiquun, 1]

Hieruit kunnen we concluderen dat imaan is bereikt door geloof in theorie én praktijk. Zoals degene die zegt ‘laa ilaaha illa Allaah’ en hierna anderen dan Allah ‘Azza wa Jal  aanbid, zijn Shahaadah is ongeldig, zelfs wanneer hij bidt, zakaat betaald, vast en andere Islamitische rituelen naleeft. Allah Subhaanahu wa Ta’ala zegt over hem in de Quraan:

 “Geloven jullie in een gedeelte van het Schrift en in een ander gedeelte niet?”

[al-Baqarah, 85]

[2] De tweede voorwaarde van Tawhied is Al-Yaqeen [Zekerheid].

Wanneer een persoon over Tawheed geleerd heeft en de betekenis van ‘Laa ilaaha illa Allaah’ begrijpt, moet hij absolute zekerheid hebben over het feit dat alle aanbidding alleen aan Allah ‘Azza wa Jal  gericht mag zijn en hij mag hierover niet twijfelen.

 Allah ‘Azza wa Jal  zegt:

Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die in Allaah en Zijn Boodschapper geloven, die vervolgens niet twijfelen en die met hun bezittingen en hun leven strijden op de Weg van Allaah. Zij zijn de waarachtigen.”

[Al-Hujuraat, 15]

In een hadith van de Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa sallam)  is overgeleverd dat hij heeft gezegd

“Ik getuig dat niets het waard is aanbeden te worden behalve Allaah en dat ik de Boodschapper van Allaah ben. Elke slaaf die zijn Heer ontmoet en geen twijfel over deze twee verklaringen heeft zal worden geplaatst in Jannah.”

[3] De derde voorwaarde van ‘Laa ilaaha illa Allaah’ is Al-Qubuul [acceptatie].

Wanneer een persoon heeft geleerd over Tawheed en de betekenis van ‘Laa ilaaha illa Allaah’ en Al-Yaqeen heeft, moet hij vervolgens mondeling getuigen dat hij de Shahaadah accepteert en dit om geen enkele reden ontkent, behalve onder Ikraah (dwang).

Allah ‘Azza wa Jal  zegt:

“Voorwaar, toen er tot hen gezegd werd: “Er is geen god dan Allaah”, toen waren zij hoogmoedig. En zij zeggen: “Zullen wij dan onze goden achterlaten vanwege een bezeten dichter?” “

[As-Saaffaat, 35-36]

[4] De vierde voorwaarde van Tawhied is Al-Inqiyaad [inschikkelijkheid].

Nadat een persoon geleerd heeft wat Tawheed en ‘laa ilaaha illa Allaah’ betekent en Al-Yaqeen heeft en voorbij Al-Qubuul is, dan moet hij streven om ‘laa ilaaha illa Allah’ overeenkomstig te maken met zijn daden en zich onderwerpen aan wat het vereist. Zij moeten alle valse goden verwerpen en alle vormen van aanbidding direct aan Allah ‘Azza wa Jal uiten. Allah ‘Azza wa Jal  zegt:

“Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde en zij aanvaardden het volledig.”

[An-Nisaa, 65]

Let op het verschil tussen Al-Qubuul en Al-Inqiyaad: Al-Qubuul is de mondelinge acceptatie van de Shahaadah terwijl Al-Inqiyaad het ernaar handelen betekent.

‘Abd ar-Rahmaan Bin Hassan Aal Ash-Shaykh (moge Allah genade met hem hebben) heeft gezegd:

“Het is niet genoeg te beweren een Moslim te zijn, of mondeling ‘Laa ilaaha ila Allaah’ te verklaren. Wat Islaam echt betekent is het verklaren van Allah’s Eénheid en volledige onderwerping aan Hem als het gaat om Heerschappij en aanbidding theoretisch en in de praktijk. Allah ‘Azza wa Jal  zegt:

“…En hij die de Taghut verwerpt en in Allaah gelooft; hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen.”

[Al-Baqarah, 256]

En Hij (Subhaanahu wa Ta’ala) zegt:

“Hij beveelt dat jullie niets aanbidden behalve Hem; dat is de Ware Godsdienst maar de meeste mensen weten het niet.”

[Yuusuf, 40]
[5] De vijfde voorwaarde van Tawheed is As-Sidq [oprechtheid].

Wanneer een persoon de Tawheed en de betekenis van ‘Laa ilaha illa Allaah’ begrijpt en dit met zekerheid accepteert en hiernaar leeft, zou hij oprecht moeten zijn in dit alles. De Profeet [salla Allahu ‘alayhi wa sallam] heeft gezegd:

“Allah heeft het Vuur verboden gemaakt voor eenieder die oprecht getuigt van uit zijn hart dat er niets het waard is aanbeden te worden behalve Allah en dat Muhammad zijn dienaar en boodschapper is.”

Hij [salla Allahu ‘alayhi wa sallam] heeft ook gezegd:

“Degene die “Laa ilaaha illa Allaah” oprecht getuigt zal het Paradijs binnengaan.”

Degene die Tawheed verklaart met zijn tong en dan de betekenis verwerpt met zijn hart, zijn Tawheed zal niet geaccepteerd worden en het zal hem niet redden, zoals Allah ‘Azza wa Jal  duidelijk zegt over de Munafiqeen:

“Wanneer de huichelaars tot jou komen dan zeggen zij: “Wij getuigen dat jij zeker de Boodschapper van Allaah bent.” En Allaah weet dat jij zeker zijn boodschapper bent en Allaah getuigt dat de huichelaars zeker leugenaars zijn.”

[Al-Munaafiquun, 1]

Allah (Subhaanahu wa Ta’ala) beantwoordt hen door te zeggen:

“En er zijn onder de mensen, die zeggen: “Wij geloven in Allaah en in de Laatste Dag”, terwijl zij geen gelovigen zijn.”

[Al-Baqarah, 8]

[6] De zesde voorwaarde van Tawheed is Al-Ikhlaas [eerlijkheid]

Wanneer een persoon heeft geleerd wat Tawheed en ‘Laa ilaaha illa Allaah’ betekent en hij heeft Al-Yaqeen, Al-Qubuul, Al-Inqiyaad en hij heeft dit gedaan met As-Sidq, hierna moet hij Al-Ikhlaas hebben. Al-Ikhlaas is het toekennen van alle aanbidding aan Allah (Subhaanahu wa Ta’ala) Alleen, niet voor iets of iemand anders. Allah ‘Azza wa Jal  zegt:

“Hen werd niets anders bevolen dan Allaah met zuivere aanbidding te aanbidden.”

[Al-Bayyinah, 5]

Al-Ikhlaas betekent ook dat de persoon de Islaam niet uitspreekt met gewilligheid om iets of iemand anders dan Allah (Subhaanahu wa Ta’ala) te behagen. De Boodschapper van Allah [salla Allahu ‘alayhi wa sallam] heeft gezegd:

“Allah heeft het Vuur verboden verklaard voor eenieder die ‘Laa ilaaha illa Allaah’ zegt op de Weg van Allah.”

[Bukhaari en Muslim]

Hij [salla Allahu ‘alayhi wa sallam] heeft ook gezegd:

“De gelukkigste mensen met mijn voorspraak op de Dag des Oordeels zijn zij die “Laa ilaaha illa Allah” oprecht vanuit het hart zeggen (tegen Allaah)”

[Bukhaari]

[7] De zevende voorwaarde voor Tawheed is Al-Mahabba [Liefde voor].

Wanneer een persoon de betekenis van Tawheed en ‘Laa ilaaha illa Allaah’ geleerd heeft en hij heeft Al-Yaqeen, Al-Qubuul, Al-Inqiyaad en hij heeft dit gedaan met As-Sidq en Al-Ikhlaas, zou hij het feit dat niemand aanbeden dient te worden behalve Allah (Subhaanahu wa Ta’ala) moeten liefhebben en zijn liefde voor Allah ‘Azza wa Jal kenbaar moeten maken met zijn tong. Allah (Subhaanahu wa Ta’ala) zegt:

“En er zijn onder de mensen die naast Allaah afgoden nemen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allaah maar degenen die geloven zijn sterker in de liefde voor Allaah.”

[Al-Baqarah, 165]

‘Abd Ar-Rahmaan Bin Hassan Aal Ash-Shaykh (Moge Allah Subhaanahu wa Ta’ala hem genadig zijn) heeft gezegd:

“De meeste mensen negeren de betekenis van ‘laa ilaaha illa Allaah’. En ook verklaren zij dit met hun tong, toch hebben zij de betekenis ervan verloochend. Iedereen moet aandacht hebben voor deze zeven voorwaarden, want zonder hen is niemand vrij van Kufr (ongeloof) of Nifaaq (Huichelarij). Een persoon kan alleen een Moslim zijn als aan deze voorwaarden wordt voldaan en worden nagekomen, omdat het hart met de tong moet bevestigen in termen van theorie, kennis, daden, praktijk, geloof, acceptatie, liefde en inschikkelijkheid.

Kennis is dus essentieel tegenover onwetendheid, oprechtheid tegenover Shirk en eerlijkheid tegenover leugens als de Mushrikeen en de hypocrieten. Zekerheid is ook essentieel tegenover twijfel, omdat iemand ‘laa ilaaha illa Allaah’ kan zeggen en toch kan twijfelen over de betekenis ervan en de vereisten. Liefde tegenover haat, acceptatie tegenover verwerping, omdat iemand de betekenis kan begrijpen, maar dit toch verwerpt, zoals het geval was met de Heidense (Mushrikeen) Arabieren.

Inschikkelijkheid met ‘Laa ilaaha illa Allaah’ tegenover Shirk in de zin dat degene die zich niet ernaar gedraagt en daden verricht die overeen komen met de voorwaarden, voorzeker een Mushrik is (Een persoon die partner neemt naast Allah ‘Azza wa Jal. Degene die aan al deze voorwaarden voldoet heeft het licht verkregen waarmee hij Allah ‘Azza wa Jal  aanbidt en hij is de ultieme volgeling van het juiste en rechte pad.”

 

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: