Democratie is een Geïnnoveerde Religie Wiens Leiders Afgoden zijn en Diens Aanhangers zijn Slaven

Democratie is een Geïnnoveerde Religie Wiens Leiders Afgoden zijn en Diens Aanhangers zijn Slaven

door Shaykh Abu Muhammad Al-Maqdesi, fakka Allahu asrah

Vertaald door Ibn Firnas

U zou zich bewust moeten zijn van de oorsprong van de kwade term ‘ Democratie’ en u zou moeten weten dat het geen Arabisch woord is maar dat het van oorsprong een Grieks woord is. Het is een samenvoeging en afkorting van 2 woorden:

– Demos, dat het volk betekent.
– Kratie, dat oordeel of autoriteit (regeren) en wetgeving betekent.

Dit betekent dat de letterlijke betekenis van het woord ‘democratie’; het oordeel (regeren) van het volk, het autoriteit van het volk of de wetgeving van het volk is.

Dit is de grootste aanwinst van democratie volgens haar aanhangers. Zij prijzen het en kennen het een hoge status toe in het intellect van de samenlevingen. Tezelfdertijd is dit een van de belangrijkste karakteristieken van haar ongeloof, Shirk en corruptie die tegengesteld is aan de Islaam. Immers, u weet dat de belangrijkste reden waarom de schepping werd geschapen, de Boeken werden geopenbaard en de Profeten gezonden werden.

U zou ook moeten weten dat er één God is en dat de daden van aanbidding alleen tot Hem gericht horen te zijn. Elke aanbidding dat aan iets anders dan Hem gericht is dient te worden vermeden.

Gehoorzaamheid in wetgeving is slechts een van de aanbiddingvormen die alleen Allah toebehoort. Men zal anders een Mushrik worden en hij zal tot de verliezers behoren.


Dit is de waarheid over democratie. De besluitvorming is in de handen het volk of de meerderheid van het volk (dit is de grootste wens van de democraten).  Tegenwoordig liggen de beslissingen echter in de handen van rechters, rijke families, grote zakenmensen, kapitalisten die de massamedia bezitten en die hen in staat stellen de parlementen (de paleizen van democratie) te bereiken en hun afgod [de president, koning(in) of prins] die de autoriteit bezit om het parlement te ontbinden wanneer hij dit wenst.

Dus de democratie is Shirk en ongeloof in Allah Subhaanahu wa Ta’ala die tegengesteld is aan Tawheed; de Religie van de Boodschappers en Profeten.

Wij zullen daarom een aantal redenen in het kort opnoemen.

Ten eerste:

Het is de wetgeving van het volk, maar het is niet de Wetgeving van Allah Subhaanahu wa Ta’ala. Allah Subhaanahu wa Ta’ala heeft Zijn Profeet (vrede zij met hem) opgedragen om te oordelen met wat Hij hem openbaarde en Hij droeg hem op om niet te neigen naar de verlangens van de mensen en niet afgeleid te worden van Allah Subhaanahu wa Ta’ala openbaring.

Allah, Subhaanahu wa Ta’ala, zegt:

“En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet en wees op uw hoede dat zij u niet afleiden van hetgeen Allah u heeft geopenbaard.”

[Al-Maaidah; 49]
 


Echter in de democratie, de polytheïstische religie, zeggen de slaven:

”En spreek recht tussen hen naar hetgeen het volk op overeengekomen is en geaccepteerd wordt door hen, volg hun boze neigingen en wees op uw hoede dat zij u niet misleiden van hetgeen zij ( het volk) wensen en besluiten.”
 


Zij willen dit en de democratie wil hetzelfde en zij oordelen ermee onder elkaar.

Dit is duidelijk Kufr en besliste Shirk als zij het uitvoeren. Zelfs wanneer zij mooie toespraken houden, hun daden zijn erg. Als iemand het met hen oneens is over dit principe dan zeggen zij:

“ En Spreek recht tussen hen naar hetgeen de afgod en zijn uitverkorene volk op overeengekomen zijn en geen wetgeving noch wet kan gebruikt worden om mee te oordelen behalve hetgeen waarover de meerderheid van het volk is overeengekomen.”
 


Ten tweede:

Het is de besluitvorming van de massa of afgod die overeenkomt met de grondwet en niet de Wet van Allah Subhaanahu wa Ta’ala. Dit staat in hun wetboeken die zij heiliger achten dan de Quraan. Daarom zal de wetgeving en besluitvorming van het volk in een democratie niet geaccepteerd worden totdat het in overeenstemming is met hun grondwet, want dat is de basis van al hun wetten.

De verzen van de Quraan en de Sunnah van de Profeet (vrede zij met hem) worden in een democratie niet in overweging genomen totdat deze overeenkomen met hun heilige boek (de grondwet). Je zou hun juristen hierover moeten vragen indien je dit niet gelooft.

Allah Subhaanahu wa Ta’ala zegt:

En indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn Boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste Dag. Dit is beter en uiteindelijk het beste.

[An-Nisaa; 59]


Echter in een democratie word gezegd:

“Indien jullie over iets twisten verwijst het dan naar het volk, hun volksraad en hun koning, overeenkomstig aan de wet en de constitutie.”


Allah Subhaanahu wa Ta’ala zegt:

“Vervloekt zijn jullie en hetgeen jullie naast Allah aanbidden! Zullen jullie niet begrijpen?”

[Surrat Al-Anbiyaa; 67]


Als de volksmassa de Wetten van Allah wenst uit te voeren via een democratie en via hun wetgevende raden dan zullen zij hier niet toe in staat zijn totdat hun afgod dit toestaat en mits het alreeds in hun grondwet is vervat. Deze grondwet is immers het heilige boek van de democratie.

Ten derde:

De democratie is het bedorven vrucht van secularisme en haar onlegitieme dochter. Immers secularisme is een valse doctrine dat de religie wenst te scheiden van de overheidszaken. Democratie is de Hukm van de massa of de afgod maar het is totaal niet de Hukm van Allah. Want de Wetten van Allah worden niet in overweging genomen totdat deze overeenkomen met hun grondwettelijke teksten. Alleen dan zal wat overeenkomt met de wensen van de massa’s (en nog belangrijker die van hun afgoden) een onderdeel worden van hun constitutie.

Dus als het gehele volk tegen de afgoden van de democratie zou zeggen:

”Wij willen Allah’s wetten toepassen. Wij willen vermijden dat enig persoon, parlementslid of leider zichzelf tot een wetgever maakt. Wij wensen het Oordeel van Allah toe te passen op de afvallige, de overspelige, de dief en dronkaard. Wij willen de mannen en vrouwen opdragen om kuis te zijn. Wij willen immorele uitingen tegengaan, zoals onzedelijkheid,overspeligheid,sodomie en andere zonden..”

Dan zullen hun afgoden onmiddellijk antwoorden:

“Dit is tegengesteld aan het geloof van de democratie, haar principes en vrijheden.”

Dit is dus de vrijheid van democratie, namelijk om vrij te zijn van de Religie van Allah en Zijn Wetgeving.. Vrij te zijn om Zijn grenzen te overschrijden. Echter de wetgeving van de ‘positieve’ wet zal behouden worden in hun misleidende democratie en iedereen die het er niet eens mee is of de grenzen niet accepteert die zal bestraft worden.

Vanwege deze reden is de democratie een religie die anders is dan de Religie van Allah. Het is de Hukm van de afgod en niet die van Allah. Het is een grondwet die anders is en verschillende afgoden heeft, echter het is niet de Wet van Allah, de Enige ,de Onderwerper. Iedereen die de democratie accepteert claimt tezelfdertijd dat hij ermee akkoord gaat om geregeerd te worden door wetgeving dat geschreven is volgens de grondwet en accepteert dat deze wetgeving de voorkeur krijgt boven de Wet van Allah Subhaanahu wa Ta’ala.

Het volk kiest in een democratie haar vertegenwoordigers en elke groep zal een afgod tussen deze afgoden kiezen. Die maakt dan wetten welke overeenkomstig zijn aan hun verlangens en de grondwet. Sommigen onder het volk kiezen hun afgod volgens hun ideologie, of denkwijze. Er zal dus voor elke groep een afgod zijn.

Sommigen kiezen op grond van hun stam, dus zal er een afgod zijn voor elk stam. Sommigen kiezen voor een religieuze afgod – dit claimen zij althans – ofwel een bebaarde afgod of een niet-bebaarde afgod enz..

Allah Subhaanahu wa Ta’ala zegt:

“Hebben zij (afgodendienaren) dan medegoden, die hun een godsdienst hebben voorgeschreven welke Allah verboden heeft?  Ware Ons gebod voor het laatste gericht niet uitgevaardigd,dan zou de zaak onder hen geoordeeld zijn geweest. Want de onrechtvaardigen zullen zeker een pijnlijke straf ontvangen.

[Surrat Ash-Shuura; 21]

Deze vertegenwoordigers zijn in feite verheven gedrukte beeltenissen en aanbeden afgoden die worden opgericht en geplaatst in hun tempels en verhitte heiligdommen (de parlementen). Deze vertegenwoordigers (van het volk) en hun volgelingen nemen de democratie en de grondwet aan als hun religie. Zij maken wetten en brengen nieuwe wetten voort volgens de grondwet. Zij worden geregeerd door hun afgod, de grote afgod die beslist over hun wetgeving. Deze grote afgod is de koning of president.

Dit zijn de feiten over de democratie en diens religie. De religie van afgoden en niet de Religie van Allah. De religie van Mushrik volkeren en niet de religie van de Profeten. De wetgeving van diverse afgoden en niet de Wetgeving van Allah alleen.

Allah Subhaanahu wa Ta’ala zegt:

O, mijn twee medegevangenen, zijn verscheidene Heren beter of is Allah, de Ene, de Opperste beter?”  Gij aanbidt naast Allah niets, dan ijdele namen die gij hebt uitgedacht, gij en uw vaderen; Allah heeft daar geen gezag voor nedergezonden. De beslissing berust bij Allah alleen. Hij heeft bevolen dat gij naast Hem niets zult aanbidden. Dit is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen beseffen het niet.

[Surrat Yuusuf; 39-40]

En Hij, Subhaanahu wa Ta’ala, zegt:

Hij, Die u leidt in het duister van het land en van de zee, en Die u winden zendt als boodschappers van blijde tijdingen (regen) door Zijn barmhartigheid? Is er een God naast Allah? Verheven is Allah boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.

[Surrat An-Naml; 63]

Je moet dus kiezen tussen de Religie van Allah, Zijn Zuivere Wetgeving, Briljante Licht en Rechte Weg of de religie van de democratie, haar Shirk, ongeloof en doodlopende misleidende Weg..

Je moet kiezen tussen de Hukm van Allah of de Hukm van de door de mens verheven afgod.

Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend.

[Surrat Al-Baqarah; 256]

En Hij, Subhaanahu wa Ta’ala zegt:

Zeg: “Het is de waarheid van uw Heer: laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil.” Voorwaar, wij hebben de boosdoeners een Vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten. Indien zij om hulp roepen, zullen zij worden begoten met water als gesmolten lood, dat hun gezicht zal verbranden. Hoe verschrikkelijk is de drank en hoe vreselijk de rustbank.

[Surrat Al-Kahf; 29]

En Hij, Subhaanahu wa Ta’ala zegt:
Zoeken zij een godsdienst anders, dan die van Allah, terwijl al hetgeen in de hemelen en op aarde is zich willens of onwillens aan Hem moet onderwerpen? En tot Hem zullen zij worden teruggebracht. Zeg: “Wij geloven in Allah en in hetgeen ons werd geopenbaard en hetgeen werd geopenbaard aan Ibraheem, Isma’eel, Ishaaq, Ya’quub, en de stammen en hetgeen aan Musa en ‘Isa en de Profeten door hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen. Aan Hem alleen onderwerpen wij ons. En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.

[Surrat Ali-‘Imraan; 83-85]

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: