Weet wat ‘la ilaha ila Allah’ is

Weet wat ‘La ilaha ila Allah’ is!

In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Voorzeker, alle Lof is aan Allah. De Almachtige Heer der Werelden. Wij prijzen Hem, smeken om Zijn Hulp en zoeken Zijn vergeving. Ik getuig dat er niemand is die recht heeft op aanbidding behalve Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. Moge de vrede en de zegeningen van Allah met zijn boodschapper zijn, met zijn familie, zijn metgezellen en een ieder die hem in vroomheid volgt tot aan de Dag des Oordeels.

Dit document is een korte uitleg van de Tawheed: ‘La Ilaha Ila Allah’. Veel mensen spreken de Shahaada dagelijks uit zonder dat zij weten wat dit inhoudt. Het is onmogelijk voor een persoon om over iets te getuigen waar hij geen kennis over bezit.

Tawheed is de boodschap waarmee elke boodschapper werd gezonden naar zijn volk. Wanneer een volk afdwaalde van de Tawheed zond Allah een boodschapper naar hen, om hen te herinneren aan ‘La Ilaha Ila Allah’.

“En voorzeker, Wij zonden naar iedere gemeenschap een boodschapper (die zei), “Aanbidt Allah en neem afstand van de Taghut.”

[Surat an-Nahl:36]

Iedere boodschapper kwam dus naar zijn volk om hen te onderwijzen dat Allah de enige is die recht heeft op aanbidding en dat alles wat buiten Hem wordt aanbeden (taghut) verworpen moet worden. Insha Allah zal dit werkje voor veel personen een verduidelijking zijn van de Tawheed.

 

Iemand die geen kennis heeft van de Tawheed kan geen moslim zijn

Wanneer een persoon geen kennis heeft van de betekenis van ‘La Ilaha Ila Allah’ zal deze persoon de zin uitspreken zonder dat het iets verandert in zijn leven. Het zal geen effect hebben op zijn hart, op zijn handelingen en op zijn omgeving. De onwetende over Tawheed zal er ook niet naar uitnodigen en zal onbewust doorgaan met het aanbidden van anderen naast Allah, omdat hij geen kennis heeft over wat hij dient te verwerpen en wat hij hoort aan te nemen.

“Behalve wie van de Waarheid getuigen terwijl zij kennis hebben.”

[Surat az-Zokhrof:86]

Vandaar dat een persoon zonder kennis over ‘La Ilaha Ila Allah’ geen moslim kan zijn.

Abdul-Latif bin Abdur-Rahmaan bin Hassan Aal-Ashaikh (moge Allah genade met hem hebben) zei hierover:

“Muhammad Bin Abdul Wahaab (moge Allah genade met hem hebben) zei: “Een ieder die de Shahaada uitspreekt zonder de betekenis ervan te kennen en zonder dat diegene zich overeenkomstig gedraagt of leeft is geen moslim. In feite zou het zelfs tegen hem gebruikt worden, in tegenstelling tot Al-Karamiya die beweren dat imaan is volbracht door alleen maar kennis of Al-Jahmiyya, die beweren dat imaan is behaald door simpelweg te geloven.” (Overgenomen en vertaald van Addurur Assaniyya 535/12)

Ook heeft hij gezegd: “Het is niet genoeg te beweren een moslim te zijn, of mondeling ‘Laa ilaaha ila llaah’ te verklaren. Wat Islaam echt betekent is het verklaren van Allah’s Eénheid en volledige onderwerping aan Hem als het gaat om Heerschappij en aanbidding: in theorie en praktijk. (Addurar Assaniyya- Het Boek van Tawheed 264/2)

Het is daarom van uiterst belang dat wij kennis vergaren over tawheed en de kennis die we erover hebben vergaard te verspreiden, zodat de onwetendheid hierover verdwijnt. Tawheed is namelijk de sleutel tot het Paradijs en zonder tawheed zal men het paradijs nimmer kunnen binnentreden:

De boodschapper van Allah (salla llahu ‘alayhi wa salam) heeft ook gezegd: “Ieder die oprecht ‘La ilaha ila llah’ getuigt; zal het Paradijs binnengaan.” (Overgeleverd door Ahmed)

Wat is Taghut?

‘La Ilaha Ila Allah’ is een verwerping en een aanname. Iemand die ‘La Ilaha Ila Allah’ zegt geeft aan dat hij alle ilahs (‘af’goden) verwerpt behalve Allah (hij neemt het geloof in Allah aan). Het geloof in Allah zonder deelgenoten kan dus alleen bestaan wanneer men de valse goden heeft verworpen. Het algemene woord voor deze afgoden is ‘Taghut’. Taghut is een object dat aanbidding ontvangt en deze aanbidding accepteert. Ibn ul-Qayyim (rahimahu llah) zei hierover: “At-Taghut is alles waarmee de dienaar zijn grenzen overschrijdt, het zij door het te aanbidden, te volgen of te gehoorzamen.” (Al-Usool ath-Thalaatha, Muhammed ibn Abdul-Wahaab, rahimahu llah)

De vrome en rechtschapen mensen zijn geen tawagheet, ook al aanbidden de mushrikeen hen na hun dood. ‘Isaa (alayhi salaam) is hier een voorbeeld van, hij is geen taghut want hij is er niet tevreden mee noch accepteert hij het dat hij wordt aanbeden. Voor degenen die het accepteren, er tevreden mee zijn of ernaar uitnodigen dat ze worden aanbeden, zij zijn tawagheet.

Shaykh Muhammed ibn Abdul-Wahaab (rahimahu llah) zei: “Er zijn veel tawagheet en er zijn vijf leiders.” Vervolgens somde hij de volgende vijf op:

1: Iblies, de duivel (moge Allah hem vervloeken).

2: Iedereen die aanbeden wordt en die daarover tevreden is.

3: Iedereen die de mensen oproept om hem te aanbidden.

4: Iedereen die beweert iets te kennen van het onwaarneembare (al-Ghayb).

5: Iedereen die regeert of oordeelt met iets anders dan wat Allah heeft geopenbaard.

(Al-Usool ath-Thalaatha, Muhammed ibn Abdul-Wahaab, rahimahu llah)

Het verwerpen van de Taghut

Het verwerpen van de Taghut bestaat uit vijf punten:

1: Weet dat het aanbidden van de Taghut onjuist is.

2: Het vermijden van het aanbidden van de Taghut.

3: Vijandschap verklaren aan de Taghut.

4: De Taghut haten.

5: De Taghut beschouwen als een ongelovige en iedere bondgenoot van hem ook. Degene die beweert dat de Taghut moslim is of excuses voor hem maakt is ook een ongelovige, want hij heeft de Taghut niet verworpen (en dus is zijn tawheed niet volledig).

Een oordeel zoeken bij een Taghut rechter is ook aanbidding van de Taghut. Al-‘allaama Shaykh Soulaymaan bin ‘Abdullah Aal-Ash-Sheikh zegt in zijn boek (Taysier al-‘Aziez al-Hamied, p.419) bij de aya 4:60: “En in de aya staat het bewijs… dat degene die zijn oplossing zoekt voor geschilpunten in de wetten van de taghut geen mou’min is, nee zelfs geen moslim.”

Wanneer een persoon dus aan een ander een recht heeft toegekend dat alleen van Allah is, heeft hij deze persoon aanbeden en is hij een aanbidder van de Taghut geworden. Moge Allah ons hiervoor behoeden, amin.

Het geloof in Allah

Het geloof in Allah bestaat uit zes onderdelen die ik kort zal opsommen.

1: Het geloof in Allah.

2: Het geloof in Zijn engelen.

3: Het geloof in Zijn boeken.

4: Het geloof in de boodschappers.

5: Het geloof in de Laatste Dag

6: Het geloof in de Goddelijke Voorbeschikking.

Allah (Subhanaho wa Ta’aala) zegt wat als volgt vertaald zou kunnen worden:

“O jullie die geloven! Gelooft in Allah en Zijn Boodschapper en in de Schrift die Hij aan Zijn Boodschapper openbaarde en in de Schrift die Hij vroeger openbaarde. En wie ongelovig is aan Allah en Zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers en de Laatste Dag: hij is waarlijk ver weg gedwaald.”

[Surat an-Nisaa’:136]

en ook:“Voorwaar, Wij hebben alle zaken volgens Qadar (Goddelijke voorbestemming van alle dingen vóór hun schepping, zoals geschreven in het Boek van Beslissingen: Al-Lauh Al-Mahfuz) geschapen.”

[Surat al-Qamar:59]

Omar (radhiyallahu ‘anhu) verhaalt: “Toen wij op een dag bij de Boodschapper van Allah (salla llahu ‘alayhi wa salam) zaten, verscheen er een man voor ons met melkwitte kleding en gitzwarte haren. Er was aan hem geen teken van het reizen af te zien en niemand van ons kende hem. Hij ging voor de Profeet (salla llahu ‘alayhi wa salaam) zitten, plaatste zijn knieën tegen diens knieën, legde zijn handen op zijn dijen en zei: “O Mohammed, bericht mij over (de betekenis van) de Islam.” De Profeet (salla llahu ‘alayhi wa salam) antwoordde: “De Islam houdt in dat je getuigt dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed de boodschapper is van Allah, dat je het gebed onderhoudt, dat je de zakaah uitgeeft en dat je (tijdens de maand) Ramadan vast en de hadj (bedevaart) naar het Huis (de Ka’bah in Mekka) verricht, indien je daartoe in staat bent. Waarop hij zei: “Je hebt juist gesproken.” Wij waren verbaasd dat hij hem (eerst iets) vroeg en (daarna zijn antwoord) goedkeurde. Daarna zei hij: “Bericht mij over (de betekenis van) Imaan.” Hij (de Profeet, salla llahu ‘alayhi wa salaam) antwoordde: “Dat je gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte.” Hij zei: “Je hebt juist gesproken.” Hij zei (vervolgens): “Bericht mij over (de betekenis van) Ihsaan.” Hij antwoordde: “Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, je weet dat Hij jou wel ziet.” Hij (de man) zei: “Bericht mij over het laatste Uur.” (De profeet, salla llahu ‘alayhi wa salaam) antwoordde: “Daarover heeft de ondervraagde niet meer kennis dan de vrager.” Toen zei hij: “Vertel mij (dan) over haar tekenen.” Hij antwoordde: “Dat de slavin haar meesteres zal baren en dat je ziet dat blootvoetse, naakte en behoeftige schapenhoeders wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen.” Hierna ging hij (de man) weg en ik (Omar) bleef enige tijd zitten. Toen zei hij (de Profeet): “O Omar, weet jij wie die vrager was?” Ik antwoordde: “Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste.” Hij zei “Dat was Djibriel (alayhi wa salam), hij kwam om jullie (over) jullie geloof te leren.” (Muslim)

De drie categoriën van Tawheed

Tawheed van Allah’s Heerschappij (Tawheed ar-Roeboebiyyah)

Dit houdt in; het erkennen dat alleen Allah (Subhanaho wa Ta’aala) schept, heerst en controleert. Allah (Subhanaho wa Ta’aaa) zegt:

“Allah is de schepper van alles.”

[Surat az-Zomar:62]

 

“Is er een andere schepper dan Allah, Die jullie uit de hemelen en de aarde voorzieningen schenkt? Geen god is er dan Hij…”

[Surat Faatir:3]

 

“Gezegend is Degene in Wiens Hand de heerschappij is. En Hij is Almachtig over alle zaken.”

[Surat al-Mulk:1]

 

“…Weet dat scheppen en bevelen aan Hem is voorbehouden. Gezegend zij Allah, de Heer der Werelden.”

[Surat al-A’raf:54]

 

Tawheed van aanbidding (Tawheed al-Oeloehiyyah)

Dit houdt in dat alleen Allah (Subhanaho wa Ta’aala) aanbeden dient te worden, zodat een persoon niemand of niets anders naast Allah tot god neemt en hem aanbidt en handelingen van toewijding voor hem verricht zoals hij Allah aanbidt en handelingen van toewijding voor Hem verricht.

Aanbidding is dus alleen correct als het voor Allah (Subhanaho wa Ta’aala) is. Een ieder die Tawheed schendt is een mushrik, een ongelovige, zelfs al bevestigt hij de tawheed van Allah’s Heerschappij en Zijn Namen en Eigenschappen.

“…Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers.”

[Surat al-Maidah:72]

 

Tawheed van Allah’s Namen en Eigenschappen (Tawheed al-Asmaae was-Siffat)

Dit houdt in dat alleen Allah (Subhanaho wa Ta’aala) de Namen en Eigenschappen heeft die Hij voor Zichzelf bevestigd heeft in Zijn Boek of door de woorden van Zijn boodschapper (salla llahu ‘alayhi wa salaam); dit brengt met zich mee dat men alles dient te bevestigen wat Hij over Zichzelf bevestigd heeft en men dient alles te ontkennen wat Hij over Zichzelf ontkend heeft, zonder de betekenis ervan te veranderen of te verdraaien, zonder het te ontkennen of Allah te ontdoen van Zijn eigenschappen, zonder het speuren naar hoe zij zijn en zonder te verklaren dat Allah zoals de schepping is.

“En aan Allah behoren de Schone Namen toe, bidt (dan) tot Hem daarmee.”

[Surat al-A’raf:180]

(Bron: al-Usool ath-Thalaatha van Shaykh Muhammed ibn Abdul-Wahaab, rahimahullah)

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: