Fatwah Betreffende de Plicht van de Moslims om (Moslim)Gevangenen te Redden en in Vrijheid te Stellen

Fatwah Betreffende de Plicht van de Moslims om (Moslim)Gevangenen te Redden en in Vrijheid te Stellen

door Dr. Ahmad An-Najeeb
Vertaald door Oum Dujanah (Moge Allaah haar belonen)

De Vraag:

Wat is de plicht van de Moslim in het redden van de (Moslim)gevangenen en het bevrijden van de (Moslim)gedetineerden uit de gevangenissen van de Kruisvaarders?

De Shaykh:

Dr. Ahmad An-Najeeb

Het Antwoord:

Alle Lof is aan Allah, we zoeken de Hulp en Vergeving van Allah, Subhaanahu wa Ta’ala, we zoeken onze toevlucht bij Allah, Subhaanahu wa Ta’ala, van het kwade uit onszelf en onze daden en indien Allah (Subhaanahu wa Ta’ala) wenst te leiden dan zal niemand kunnen laten dwalen, ik getuig dat er geen god is behalve Allah en dat Muhammad, de Profeet en de slaaf van Allah Subhaanahu wa Ta’ala is.

“Oh gij die gelooft, vrees Allah zoals hij gevreesd dient te worden en sterf niet, tenzij u Moslim bent.”

[Surrat Ali-‘Imraan; 102]

“Oh mensheid, vrees uw Heer, die u uit een enkele ziel geschapen heeft en daaruit zijn gezellin schiep en uit hen beiden ontelbare mannen en vrouw (als zaden) verspreidde; vrees Allah, in Wiens Naam u een beroep op elkaar doet en wees plichtsgetrouw aan de familiebanden. Voorwaar, Allah is Bewaker over u.”

[Surrat An-Nisaa; 1]

“Oh gij die gelooft, vrees Allah en spreek de Waarheid; zodat Hij uw werken goed voor u zal maken en u uw zonden zal vergeven. En hij die Allah en Zijn Profeet gehoorzaamt, heeft zeker een grote overwinning behaald.”

[Surrat Al-Ahzaab; 70-71]

Tegelijkertijd is de Islamitische Ummah, met de opeenvolging van gebeurtenissen en de bizarre stormloop van de naties tegen de mensen van de Islaam, onderworpen (geweest) aan meer dan een catastrofe en heeft het meer geleden onder ernstige calamiteiten. De meest vreselijke (calamiteit) is dat vele honderden Moslims in gevangenschap zijn gevallen en worden gedetineerd in gevangenissen waar geen naleving is van het mensenrechtenaspect.

Het lijdt geen twijfel dat het leed van de Moslims tegenwoordig een ongekende en enorme zaak is, (vooral) sinds de krankzinnige stormloop van naties tegen de Islamitische Ummah en (sinds zij) hun gezamenlijke vijandigheid verklaarden. Vele mensen over de gehele wereld; Joden, Christenen, afgodendienaars en Atheïsten zijn toegetreden tot deze roekloze campagne, zowel als de Arabische en Islamitische heersers die hen steunen en het met hen eens zijn.

De ergste zaak, die resulteerde uit de woeste oorlog tegen de Islaam en haar mensen, is de detentie van de religieuze mensen, hun moord en hun marteling en het vervoeren van honderden Moslims van hun huizen naar gevangenissen en cellen, voor het oog van de Moslimleiders en heersers, (en dit geldt voor) zowel de geminachte menigte als (voor) de onderdrukten, zonder enige positieve reactie om (te trachten) de zwakke gevangenen en de onderdrukte gedetineerde te bevrijden.

Het helpen van de gevangenen is een collectieve plicht voor Moslims, iedereen zou moeten handelen in overeenstemming met zijn krachten en capaciteiten. De Moslims worden door Allah, Subhaanahu wa Ta’ala, omschreven als de beste der mensen:

“Jullie (Moslims) zijn de beste der mensen dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt.”

[Surrat Ali-‘Imraan; 110]

Deze wetsteksten in de Islaam bevestigen dat de Moslim zijn Moslimbroeder zou moeten bijstaan en helpen en dat het verboden is om hem te verlaten of achter te laten in de handen van de vijand want Allah, Subhaanahu wa Ta’ala, zegt:

“(…) Maar als zij uw hulp zoeken inzake het Geloof dan is het uw plicht om hen te helpen.”

[Surrat Al-Anfaal; 72]

De Boodschapper van Allah, salla Allahu ‘alayhi wa sallam, zei:

“De Moslim is een broeder voor zijn Moslimbroeders. Hij mag hem niet onderdrukken, lastig vallen, op enige manier schade toebrengen, alleen achterlaten in het geval dat hij hem nodig heeft of achterstellen.”

Imaam An-Nawawi, rahimahu Allah, zei:

“De geleerden hebben verklaard dat “mag hem niet alleen achterlaten” betekent: hij mag hem niet verlaten met zijn hulp en zijn steun, en het betekent: als hij zou vragen om hulp om iets kwaads te bestrijden enzovoorts, dat een Moslim hem tot het beste van zijn kunnen zou moeten helpen, indien hij niet wettelijk vrijgesteld kan worden.”

[Uit: Uitleg van Saheeh Muslim; 16/120]

De Imaams van de Moslims concludeerden hieruit dat de Moslim zijn Moslimbroeder zou moeten helpen, zelfs als hij daarmee verboden zaken zou moeten begaan, als dat nodig is.

Imaam Al-Bukhaari, rahimahu Allah, zei in zijn Saheeh-boek:

“Als men denkt dat zijn broeder zal worden vermoord of geschaad, dan zou hij hem moeten beschermen, voor hem moeten vechten en hem niet mogen verlaten. Als hij de onderdrukker bestrijdt, dan zal hij geen enkele straf (hoeven) ondergaan.”

Daarnaast (is het zo dat) als hij (Moslim) zou mogen kiezen tussen het drinken van alcohol, het eten van dood vlees, het verkopen van zijn slaaf, het afleggen van een bekentenis met aansprakelijkheid, het schenken van een gift of het vermoorden van zijn broeder in de Islaam, hij niet de laatste optie zou mogen kiezen aangezien de Boodschapper van Allah, salla Allahu ‘alayhi wa sallam, zei:

“De Moslim is een broeder van de andere Moslim.”

Overgeleverd door Jaabir Ibn ‘Abd-Allah, radiya Allahu ‘anhu:

De Profeet, salla Allahu ‘alayhi wa sallam, zei:

“Wie van de Moslims een Moslim verlaat terwijl zijn (lichamelijke en geestelijke) onschendbaarheid wordt aangetast en zijn eer wordt onteerd; Allah zal hem verlaten waar hij zou willen worden geholpen. En wie ook een Moslim helpt terwijl zijn (lichamelijke en geestelijke) onschendbaarheid wordt aangetast of zijn eer wordt onteerd; Allah zal hem helpen wanneer hij geholpen zou willen worden.”

Overgeleverd door Abi Umaamah Ibn Sahl, radiya Allahu ‘anhu:

De Profeet, salla Allahu ‘alayhi wa sallam, zei:

“Wie een gelovige vernedert en hem niet helpt terwijl hij hem had kunnen helpen, zal door Allah Subhaanahu wa Ta’ala worden vernederd in het aangezicht van de mensheid op de Dag des Oordeels.”

Imaam Manyaawi zei als uitleg van de hiervoor genoemde hadeeth: “Het verlaten van de Moslims is streng verboden vanuit een werelds en een religieus oogpunt.”

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: