Wat is de Shariah en ons doel?

De shariah is de Islamitische wet- en regelgeving en heeft twee vormen:

1-   De wetten die het bestuur regelen van de creatie in de algemene zin; wat de “natuurlijke wetten” zijn, zoals: de zwaartekracht, het schijnen van de zon, de rotatie van de aarde, de groei van het gras, de vorming van de wolken enz.

2-   De wetten die het bestuur regelen van de creatie in de specifieke zin (de schepsels met een vrije wil, zoals mensen); zoals: niet stelen, het niet nemen van drugs en het niet aanbidden van andere goden. Deze specifieke wetten zijn geopenbaarde wetten die zijn gegeven aan de oude profeten en die voor ons zijn behouden via onze laatste Profeet Moehammad (Vrede zij met hem).

Via de openbaringen aan Moehammad (Vrede zij met hem) en op de manier hoe Moehammed (Vrede zij met hem) deze openbaringen aan zijn volgelingen uitlegde; zijn wij instaat om deze geopenbaarde hemelse verordeningen in de praktijk om te zetten. Dit legt in het kort de afstamming van de Shariah uit. Maar later zijn er een aantal geschillen opgerezen tussen de geleerden. Deze geschillen zijn ontstaan door de verschillende interpretaties van één en dezelfde tekst. Allen waren het echter allemaal met elkaar eens over het hoofdprincipe van wat Allah Ta’ala heeft geopenbaard. De oplossing die vanuit deze geschillen kwamen; resulteerde in een andere tak van Shariah. Deze tak is ook beter bekend als de “geïnterpreteerde Shariah”. Het zou niet lang meer duren toen de afvalligen en de afgedwaalden langs kwamen die toen essentiële gedeeltes en principes van de Shariah wegnamen, verdraaiden, ontbinden en veranderden.

Daarom bestaat de Shariah tegenwoordig uit drie hoofd takken:

1-   De originele Shariah van wettelijke reglement dat geopenbaard is aan Moehammad (Vrede zij met hem) via de Qoran en de Sunnah. Dit is degene die wij proberen te beschermen en te implementeren.

2-   De geïnterpreteerde Shariah, die gebaseerd is op de originele tekst. Deze heeft twee elementen:

a.   De geïnterpreteerde Shariah gebaseerd op de Qoran, Sunnah en Consensus van de gerespecteerde denkscholen van Ahl us-Sunna walJama`ah.

b.   De geïnterpreteerde Shariah die het resultaat is van onwetendheid, menselijke begeertes, de vastklamping aan doctrines en rituelen die niet van Ahl us-Sunna walJama`ah afkomstig zijn. Wij zijn verplicht dit soort Shariah te bevechten, ons ertegen te verzetten en mensen hierover in te lichten; zolang dit niet met het zwaard wordt opgedrongen. Wanneer haar mensen daarentegen dit met het zwaard probeert op te leggen, wordt het verplicht om haar te bevechten met hetzelfde zwaard, zich op alle fronten te verzetten tegen haar en andere mensen tegen haar aansporen.

 

3-   De vervangende Shariah: die gemaakte wetten van de mens die onverenigbaar en onacceptabel zijn met de Wetten van Allah Ta’ala. Vandaag de dag is dit soort Shariah de belangrijkste veldslag van Hakimiyyah (Allah als Wetgevende Macht) en ons belangrijkste gevecht is om het polytheïsme in dit systeem  (die de macht en recht van Allah tegenspreekt) te verwijderen. Het is overal op de wereld aanwezig in verschillende vormen, maar met een uniform principe.

Ons streven als gelovigen

Ons eerste doel is het herstellen en het toezien op de aarde waarop we leven. Moslims en niet-Moslims worden over de gehele wereld onderdrukt. Er zijn veel jamaa’aat (aangesloten organisaties) die worstelen om de onderdrukking die deze gemaakte wetten hebben gecreëerd te verwijderen. Aldus is de doelstelling om de de gehele mensheid te bevrijden van slavernij aan deze gemaakte wetten en het brengen van vrijheid, eerbaarheid en rechtvaardigheid; door het leven onder Allah’s wetten (de Shariah).

Ons tweede doel is om andere jamaa’aat aan te moedigen en bij elkaar te brengen om voor dezelfde principes te werken. Op deze wijze komen groepen die hetzelfde geloof als dat van de Ahl us-Sunna walJama`ah delen (maar die elkaar niet kennen) bij elkaar om elkaar te leren kennen. Deze wederzijdse samenwerking brengt eenheid en eenheid brengt kracht en met kracht en het juiste geloof komt de hulp van Allah Ta’ala. We claimen niet dat we de leiders zouden moeten zijn van zo’n grootse taak, maar wij hopen dat we ze support kunnen geven van waar dan ook aan waar ze ook maar zijn. Deze nobele taak kan alleen gerealiseerd worden door de handen van mensen die offers aan de frontlinies brengen en niet van boeken, tapes en dergelijke. Het is waarlijk een eer om een supporter of zelf één van deze mensen aan de frontlinie in deze tijd te zijn.

De schoonheid van de Shariah

 

In nauw contact met wat er in recente tijden is gebeurd, zou het voor de lezer duidelijk moeten zijn waarvoor precies gestreden en opgeroepen wordt wanneer het de Shariah betreft. De Shariah representeert niets minder dan een compleet en onvervalst leidraad voor de hele mensheid. De rechtvaardigheid die de Shariah verschaft is uniek en ongeëvenaard in de hele menselijke geschiedenis. Laten we als voorbeeld nemen: de Shariah’s oplossing voor iemand die een professionele dief is onder de Islamitische wet. Degenen die deze daad begaat onder de Goddelijke status van de Shariah; zijn hand wordt verwijderd. Maar wat wordt hiermee bereikt voor degenen die van buiten de optiek van de Shariah kijkt? De ferme maar genadevolle daad brengt de volgende oplossingen met zich mee:

1.   De overtreder wordt een publiekelijke voorbeeld voor degenen die zouden kunnen denken om zo een daad in de toekomst te begaan. Dit is wat wij gratis publiciteit noemen.

2.   Er is volledige schadeloosstelling voor het slachtoffer waarvan het bezit is afgenomen. Derhalve kan het slachtoffer van de misdaad zich gerust stellen dat hij niet altijd een mikpunt zal worden; omdat het recht altijd zal zegevieren.

3.   Als de dader familie heeft dan zal zijn familie niet van zijn aanwezigheid ontnomen worden. Ook al heeft hij een misdaad begaan, hij zal niet in de gevangenis worden gehouden en zo van zijn vrouw en kind worden gescheiden.

4.   Het blijft een les voor de dader zodat hij misschien als een waarschuwing kan dienen voor de jeugd en andere criminelen die misschien naar hem opkijken voor leiding.

5.   De dader hoeft niet een lange gevangenisstraf uit te zitten en zodoende hoeven de algemene publiekelijke middelen niet te worden uitgeput om hem te voorzien in de vorm van eten, medische en dentische onderhoud en hij leert geen nieuwe criminele vaardigheden.

Dit is het profijt van degenen die neutraal staan tegenover de Shariah. We vragen jouw om het derde punt goed te overdenken. In vandaag de dag’s zogenaamde vredige democratieën, waarin mensen misdaden begaan zoals diefstal; worden ze in het gevang gestopt. Hoewel ze gestraft dienen te worden voor hun misdaad zou de straf ook niet de grenzen van de misdaad zelf moeten overschrijden volgens de Goddelijke Wet.

Maar dit kunnen we zien in het geval van de democratie; de straf  doet eigenlijk meer schade aan de persoon zelf en aan de maatschappij dan de misdaad zelf. Als de dader naar het gevang wordt gestuurd en hij de kostwinner is voor zijn familie thuis: hoe kunnen zij zichzelf voeden en onderhouden zonder dat hij thuis is? De kinderen hebben een vader die door de staat  voor hun ogen is ontvoerd. Hierdoor zullen zij al op vroege leeftijd leren om het systeem uit te dagen en zo zullen ze anti-staat worden.

De echtgenoot van de moeder van de kinderen is van zijn bed van haar weggesleurd en zij heeft ook behoeftes. Ze zal zich dan in de armen van een andere man hijsen, die zich overvloedig zal storten op haar aandacht en behoeftes die zij nodig heeft. Wat zullen de kinderen doen wanneer zij een man zien die niet hun vader is hun moeder ziet strelen, knuffelen en met hun moeder samenwoont? Dit zal zeker op de lange termijn effect hebben op hun jonge verstand. En wanneer de vader wordt vrijgelaten zullen de dingen pas echt gaan koken. Hoeveel van de gevangen genomen echtgenoten zijn thuis gekomen om zijn vrouw met een andere minnaar te treffen? De reactie in het nieuws is dat deze gedetineerde echtgenoten de hele familie hebben uitgemoord in een vlaag van woede. We kunnen dus al vanaf het begin zien dat het juridische systeem van democratie eigenlijk de misdaad doet toenemen in plaats van doet afnemen. Aan het einde: de 2.500 pound sterling ($1.500) per week dat de staat vooruit schuift is verspild aan de gevangene.

Men zal in deze context ook naar de begeertes van de echtgenoot moeten kijken. Hij kan in de gevangenis tot homosexualitiet vervallen, aangezien dit broedplaatsen van pedofilie, seksuele dwaling en sociale afkeuring zijn. Als gevolg van zijn menselijke basis begeertes, keert hij zich naar de desastreuze praktisering van Sodom en Gomorra. Dit zal ook weer worden gecalculeerd op medische uitgaven omdat deze gedragingen tot AIDS en andere sociale ziektes binnen in de gevangenis zal leiden.

We kunnen ook de echtbreker als verdere voorbeeld nemen. Wat zegt de Shariah regel over de echtbreker? De persoon die echt breekt zal tot de dood moeten worden gestenigd volgens de Goddelijke Wet. Wat voor voordeel heeft dit voor de maatschappij? We hebben een paar punten uitgelijnd voor degenen die naar kennis zoeken over dit geval:

1.   De eer van de persoon die hiervan het slachtoffer van was geworden, wordt gezuiverd.

2.   Nogmaals: vrije advertentie zal het publiek de kans geven om de straf van zulke kwade daden te observeren.

3.   Het totaal aantal kinderen dat uit een huwelijk wordt geboren stijgt natuurlijk, aangezien de straf voor overspel bekend is.

4.   Het aantal seksueel overdraagbare ziektes wordt verminderd.

5.   De verspreiding van deze ziektes zal kunnen worden gecontroleerd en tot een minimum worden gehouden.

In moderne Westerse maatschappijen wordt overspel niet eens als een misdaad behandeld. Integendeel, het wordt gezien als een duidelijke privé zaak. Helaas; in recente jaren, met de toename van het straatkind die zich opstapelen en geboren zijn uit overspelige huwelijken, kunnen we zien dat dit niet afgedaan kan worden als privé. Deze kinderen zijn de bastaards die de wereld heeft vergeten, inclusief die zelfzuchtige mensen die de verraderlijke daad van overspel hebben gepleegd. Ze zijn meestal verlaten en gaan ronddwalend het leven door, zich afvragend wie ze zijn. Ze hebben nooit intimiteit gekend en zijn dus van nature antisociaal. Ze zijn niet in staat om associaties van goed en slecht te maken, omdat zij zelf het product zijn van een slecht. Een ander geval is dat zij samen kunnen wonen/ leven of hun eigen broeders en zusters kunnen trouwen vanwege het feit dat niemand weet wie zijn bloedverwanten zijn.

Dit leidt tot geboorte beschadigingen en gehandicapte kinderen dit samengaand met nieuwe ziektes die vroeger niet bekend waren. Het recht van Allah Ta’ala is het eerste wat beschermd dient te worden, boven alles. Allah heeft gezegd dat onwettige seks een katalysator is voor ziektes die niet eerder bekend waren. We wisten vroeger alleen maar van VD en nu is er AIDS. Er zijn weer nieuwe ziektes die zijn ontsprongen. Allah Ta’ala heeft gezegd: wanneer de mensen in trouweloosheid toenemen, Hij Ta’ala nieuwe ziektes zendt. Dit is geen lachwekkende zaak. We kunnen het ons niet permitteren om onze Heer uit te dagen nadat Hij Ta’ala ons duidelijk heeft gemaakt wat de straf  van onwettelijke seksuele gemeenschap is.  Zainab bint Jahsh heeft gevraagd, wat betreft tegenspoed aan het einde der tijden:

قالت زينب y: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال r نعم إذا كثر الخبث

Zullen we worden vernietigd zelfs als er rechtschapen mensen onder ons bevinden?” De Boodschapper (vrede zij met hem) zei: “Ja, wanneer ALKHABATH (de obscene daad van onwettige seksuele relaties en andere seksuele perversie) zich verspreid.”

Misschien is het meest pijnlijke en triestvolle resultaat van dit; dat ze nooit iemand hebben gekend in hun leven die van ze hield. De wereld lijkt dus voor hen een veel groter en eenzamere plaats. Maar zij zijn niet alleen. Allah de Almachtige is daar om hen te voorzien van gerechtigheid en rechten die in Zijn Goddelijke Wet staan geschreven, aangezien Hij Ta’ala voor alles en iedereen zorgt; van de grootste tot de kleinste creatie. Hij Ta’ala heeft ook genade voor degenen die het slachtoffer zijn geworden; de kinderen die uit deze omgeving zijn voortgekomen zijn zeer zeker het slachtoffer.

We kunnen van het eerste en tweede genoemde voorbeeld zien dat de Shariah ongelofelijk precies is. Bijvoorbeeld: de overtredende lid van de dief; de hand wordt geamputeerd en het kwaad dat op de maatschappij wordt toegebracht wordt weggehaald. Met de echtbreker /-ster; is het de hele persoon omdat dit de overtredende factor was. Alles, van hun afgunstige ogen tot hun privé delen en hun handen en voeten hebben een overtredende rol gespeeld. Dit moet allemaal verdwijnen. Een andere reden is dat wanneer mensen te weten komen dat er een overspelige persoon is, zouden ze verleidt kunnen worden om deze persoon op te zoeken, omdat deze persoon losbandig is en bereidt is met iedereen te slapen. De shariah beantwoord deze grillen en verleidingen in de meest mogelijk praktische manier. [Naar: Noodzaak van Shariah door Abu Hamza Al-Masri]

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: